Algemene voorwaarden

V2.0 – 01.08.2018

kalibervlag.png

0. Algemeen

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle – ook toekomstige – overeenkomsten, waaronder onder meer offertes, facturen, aanneming van werk of diensten, de verrichting van prestaties, leveringen en diensten van Kaliber vzw, met zetel te 2200 Herentals, Herenthoutseweg 136,

BTW BE 0407.201.941, (hierna: Leverancier), behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de mede-
contractant, (hierna: Klant). Op deze algemene voorwaarden kan door eenieder die door de Leverancier in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, ten opzichte van de Klant een beroep worden gedaan. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig door de Leverancier aangepast worden.

1. Toepasselijkheid


Op iedere overeenkomst is de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden van de Leverancier van toepassing. Deze meest recente versie is vrij te raadplegen op de website van de Leverancier.

2. Offerte


Offertes zijn steeds vrijblijvend en zijn geldig voor maximum 1 maand. De prijzen zijn gesteld ex works, netto en met uitsluiting van BTW, lasten en taksen. Bijkomende kosten ten gevolge van spoedbestellingen en dienstverlening buiten de normale werkuren van de Leverancier zijn altijd ten laste van de Klant. Aanbiedingen of afspraken met afgevaardigden zijn slechts geldig mits de schriftelijke bevestiging van de Leverancier. Offertes zijn éénmalig en gelden niet voor nabestellingen. Facturen beneden de € 50,- (excl. BTW) worden verhoogd met € 10,- administratiekosten.

Offertes worden opgemaakt op basis van door de Klant verstrekte informatie en gaan uit van de uitvoering in één productierun voor de opgegeven of veronderstelde hoeveelheden en van de Bestelling door de Klant van de totaliteit van de aangeboden goederen en diensten. Ze houden rekening met toepasselijke en gebruikelijke aanleveringsmodaliteiten, werkmethodes, verpakkings-, verzendings- en kwaliteitsinstructies. Bij afwijkingen ten opzichte van deze vooronderstellingen behoudt de Leverancier zich het recht voor om
meerprijzen door te rekenen op basis van nacalculatie en tegen de gebruikelijke regietarieven, de offerte in te trekken of een nieuwe offerte op te maken met aangepaste prijs- en leveringsvoorwaarden.

De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen, grondstoffen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de Leverancier zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

3. Verplichtingen


Het door de Klant overmaken van een bestelling of opdracht, (hierna: Bestelling), houdt zijn aanvaarding in van de Algemene Voorwaarden van de Leverancier en tegelijk de annulering van alle andere hiermee tegenstrijdige of aanvullende bepalingen of condities van zijn Bestelling. De Leverancier is slechts verbonden tot uitvoering van een Bestelling, na het ontvangen van een schriftelijke Bestelling door de Klant en na haar eigen schriftelijke aanvaarding van deze Bestelling.

De Leverancier zal de Bestelling naar best vermogen uitvoeren en is derhalve gehouden tot een middelenverbintenis. Zij kan hiervoor beroep doen op onderaannemers. De door de Leverancier opgegeven leverings- of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Een vertraging van de levering kan geen aanleiding geven tot annulering van de Bestelling, schadevergoeding, interesten of weigering van de levering. Overmacht of onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de Leverancier schorsen de uitvoerings- of leveringstermijn, zonder dat hiervoor een vergoeding verschuldigd is en kan de Klant van zijn verbintenis niet bevrijden. Daaronder wordt ondermeer begrepen: onderbreking in de toevoer van materialen, stakingen, ongevallen, machinebreuk, brand, schaarste van vervoermiddelen of grondstoffen, uitzonderlijke weersomstandigheden, en in het algemeen elke oorzaak die een schorsing in de normale gang van de werkzaamheden tot gevolg kan hebben, en dit zowel bij de Leverancier zelf, de onderaannemers waarop zij beroep doet of bij andere leveranciers.

Wijzigingen van de oorspronkelijke Bestelling, van welke aard ook, door de Klant op schriftelijke of andere manier meegedeeld, leiden tot extra facturatie aan de Klant en verlengen de uitvoeringstermijnen. Dit geldt eveneens voor stilstanden in de productieafdeling bij de Leverancier ten gevolge van dergelijke wijzigingen. Mondeling opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de Klant.

4. Materialen van de Klant


Indien de Klant materiaal, grond- of hulpstoffen ter beschikking stelt van de Leverancier, moeten deze tijdig (rekening houdend met de planning van de Leverancier), degelijk verpakt en franco geleverd worden op de tussen hen beiden afgesproken plaats. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Laattijdige of foutieve aanlevering van materialen, grond- of hulpstoffen door de Klant, die stilstanden veroorzaken in de productieafdeling bij de Leverancier, leiden tot extra facturatie aan de Klant en verlengen de uitvoeringstermijnen.

Behoudens opzet en zware fout van de Leverancier, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten. De Leverancier is nooit verplicht de materialen van de Klant te bewaren. Indien de Klant wenst dat de Leverancier productie-elementen van de Klant bewaart, zal zij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met de Leverancier overeenkomen. De bewaring gebeurt sowieso op risico van de Klant, die de Leverancier uitdrukkelijk ontslaat van elke aansprakelijkheid in
verband met deze bewaring, behalve in geval van opzet of zware fout van de Leverancier. Alle goederen toevertrouwd door de Klant en die in het bedrijf van de Leverancier staan, blijven er voor rekening van de Klant, die de Leverancier voor eventuele schade zal vrijwaren. De bewaringskosten worden in rekening gebracht en bij gebrek aan betaling zullen deze goederen als pand voor de verschuldigde sommen gelden.

5. Leveringsmodaliteiten


De bij Bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag waarop de Leverancier beschikt over alle voor de uitvoering benodigde informatie en mits de materialen, grond- en hulpstoffen op de voorziene plaats en tijdstippen zijn aangeleverd. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de Klant hierbij in gebreke is gebleven.

Indien het uitvoeren van een Bestelling, op verzoek van de Klant, binnen een kortere termijn dan de voorziene termijn, extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht. In geval van levering op afroep heeft de Leverancier het recht de totale Bestelling te factureren bij de eerste levering. Indien geen levering kan plaatsvinden om redenen die bij de Klant liggen, dan kan een tweede keer geleverd worden mits extra kosten voor de Klant.

De Klant moet de goederen en diensten bij inontvangstneming controleren op hun conformiteit met de overeenkomst en eventuele gebreken. Na
inontvangstneming van de goederen of beëindiging van de werken en de inspectie van de Klant op dat ogenblik van de goederen en/of de werken,
worden geen klachten meer aanvaard voor zichtbare gebreken. Deze dienen uiterlijk binnen de 48 uren na ontvangst door de Klant gecommuniceerd te worden aan de Leverancier. Klachten met betrekking tot de hoeveelheid en/of zichtbare beschadigingen moeten evenwel onmiddellijk bij levering door de Klant gesignaleerd worden op het leveringsdocument van de transporteur of op het ogenblik van de afhaling door de Klant. In ieder geval reizen de goederen op risico van de Klant, zelfs indien ze franco worden verzonden.

Eventuele verborgen gebreken moeten door de Klant per aangetekende brief worden ingeroepen binnen de 14 dagen na levering. De eventuele vordering in rechte op grond van verborgen gebreken moet de Klant worden ingesteld binnen de 3 maanden na de levering, dit op straffe van verval.

6. Annulering


Indien op vraag van de Klant de Bestelling geannuleerd of gewijzigd wordt of de uitvoering opgeschort, zal de facturatie gebeuren overeenkomstig het stadium van uitvoering ervan op dat ogenblik. Goederen of kosten die reeds aangekocht of gemaakt waren voor deze Bestelling worden doorgerekend aan de Klant. Bijkomend is een schadevergoeding van 20% op het totaalbedrag van de Bestelling door de Klant verschuldigd.

7. Betaling – eigendomsoverdracht


Alle facturen zijn contant betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, tenzij bij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Iedere, zelfs gedeeltelijke, op de vastgelegde datum niet betaalde factuur geeft de Leverancier het recht op een intrest van 1,5 % per begonnen maand, te rekenen vanaf de vervaldag en dit zonder voorafgaande aanmaning. Bij gebrek aan betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag, heeft de Leverancier recht een forfaitaire schadevergoeding van 15 % op het factuurbedrag met een minimum van € 125,-. De Leverancier blijft
eigenaar van de goederen, zelfs na levering, tot op het ogenblik van volledige betaling en eventueel de vereffening van de intresten.

De Leverancier heeft het recht om een Bestelling op te schorten of te weigeren, bij niet-betaling op de vervaldag van een andere Bestelling. De Klant mag nooit wegens een klacht die door hem wordt geformuleerd, het volledige bedrag of een gedeelte ervan afhouden of overgaan tot compensatie. Bij gebreke aan protest wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Een protest dient binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren per aangetekend schrijven.

8. Aansprakelijkheid


De Leverancier kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade waarvan de Klant bewijst dat ze ontstaan is door toedoen van de Leverancier. De aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt zich uitsluitend tot de niet-conforme goederen of diensten, die verrekend worden tegen de eenheidsprijzen, zoals vermeld in de Bestelling en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van de Leverancier, zijn personeel of onderaannemers. De aansprakelijkheid van de Leverancier wordt steeds beperkt tot maximaal de waarde van het geleverde goed zoals vermeld op de factuur. De Leverancier kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten, winsten, verlies van een klant, of eender welke gevolgschade.

9. Geschillen


De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze bedingen brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van deze overeenkomst of de andere bedingen mee. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.