INLEIDING

Het jaaractieplan 2020 is goedgekeurd tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van 11 december 2019 en vormt de aanleiding tot een actualisering van het Algemeen Kwaliteits-, Milieu-, Voedselveiligheids-, en Arbeidsveiligheidsbeleid (verder kwaliteits- en veiligheidsbeleid genoemd). Het bestaansrecht (visie) van Kaliber luidt als volgt:

“KALIBER is een inclusief maatwerkbedrijf dat maximale duurzame tewerkstelling nastreeft voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.”

Om dit doel te bereiken zet Kaliber in op 4 prioritaire GROEI-domeinen: economische groei, groei in professionaliteit, groeien als organisatie en het laten groeien van talent van Kaliber. Op basis van de gedeelde waardes uit onze visie en deze groeistrategie wil Kaliber duurzame waarde creëren voor klanten en medewerkers. Het voeren van een kwaliteits- en veiligheidsbeleid is hiervoor het fundament.

KWALITEIT EN VEILIGHEIDSBELEID

Kaliber voert een beleid, gebaseerd op een geïntegreerd systeem van integrale kwaliteits- productveiligheids-, voedselveiligheids- en arbeidsveiligheidszorg.

In het kader van het kwaliteits- en registratiemodel voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie dat sinds 2 september 2019 in voege is getreden, wil Kaliber zich in 2021 op organisatieniveau laten certifiëren volgens het EFQM-model (versie 2019). Op productniveau zetten we de certificatie volgens het IFS-kwaliteitssysteem voor de compartimenten ‘Logistics’ en ‘Food’ verder. Voor beide kwaliteitssystemen laten we ons door externe consulenten begeleiden.

Wat het arbeidsveiligheidsbeleid betreft hanteert Kaliber het dynamisch risicobeheerssysteem (DRBS). Het uitvoeren van de nodige acties en maatregelen zorgen voor een arbeidsveilige werkomgeving.

Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle medewerkers om dit beleid vorm te geven en uit te voeren en zodoende te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetgevingen.

PRIORITEITEN

certificatie EFQM-model

Het EFQM-model identificeert sterke punten van een organisatie en vergelijkt met andere organisaties. EFQM beoordeelt vooral of de organisatie voortdurend streeft naar verbeteringen om haar doelen te bereiken.

Kaliber wil in 2021 het EFQM-niveau ‘Recognised for Excellence’ of afgekort R4E bereiken. In 2020 zal Kaliber zich op de certificatie voorbereiden.

Kaliber beschikt bovendien over een geconditioneerde werkruimte en magazijn, waarvan de temperatuur 24/7 wordt gemonitord en bewaakt. Deze infrastructuur laat toe zowel ‘gesloten’ als ‘open voedingswaren’ te verwerken. De hoge kwaliteit van producten is hierdoor gegarandeerd, ongeacht de weersomstandigheden.

IFS-kwaliteitssysteem (ACS/HACCP)

Kaliber laat zich opnieuw certificeren in 2020 en stelt zich als doel het ‘higher level’ niveau te bereiken voor zowel IFS-logistics als IFS-Food. Bijzondere aandacht gaat uit naar de effectieve toepassing van de kwaliteitsprocedures, ook in de afdeling Bouwelven. (Bouwelven wordt evenwel niet geauditeerd.)

Kwaliteitsbeleving

Kaliber wil al zijn medewerkers maximaal en effectief betrekken bij haar kwaliteitsbeleid. Kwaliteitscoaches  (werkbegeleiders) focussen binnen een afdeling op de toepassing van de verschillende aspecten van het kwaliteitsbeleid. Kwaliteitscontroleurs (doelgroepmedewerkers) staan in voor de noodzakelijke opvolgingen en registraties en signaleren eventuele tekortkomingen.

Lean denken en handelen

In haar streven naar duurzame groei en voortdurende verbetering, hanteert Kaliber intern de principes van ‘LEAN’: Lean is het positieve antwoord-van-Kaliber op steeds hogere eisen die klanten stellen.

Lean denken herleidt de bedrijfsprocessen tot hun essentie, wat ten goede komt aan de eenvoud en duidelijkheid ervan, hoge kwaliteitsniveaus, vlotte doorstroom van goederen en informatie, een performante dienstverlening en lage kosten, zowel intern als extern. Doorgedreven digitalisering is één van de wegen om dit te realiseren.

Lean handelen focust op het voorkomen en uitsluiten van alle mogelijke vormen van verspilling  (grondstoffen, materiaal, tijd, stilstanden, …). Het systematisch onderzoeken van problemen en risico’s, het uitvoeren van kwaliteitscontroles, de aandacht voor ergonomie, de opvolging en visualisering van resultaten zijn belangrijke instrumenten van lean.

talentontwikkeling

Het ontdekken, het stimuleren en ontwikkelen en het koesteren van talent van alle medewerkers-van-Kaliber is een voorwaarde om succesvol te kunnen groeien als organisatie. Scholing en opleiding van medewerkers heeft positieve gevolgen op hun zelfbeeld en motivatie en verhoogt tegelijk hun blijvende inzetbaarheid.

Talentontwikkeling is dus een prioriteit van Kaliber en zal op een meer systematische manier worden aangepakt en opgevolgd.

ENGAGEMENT EN BORGING

Engagement en borging

De leden van het MT zijn collectief verantwoordelijk voor de borging van het vastgelegde kwaliteits- en veiligheidssysteem.

Ze zijn er tegelijk toe gebonden om door het gezag dat met hun functie gepaard gaat, door hun houding en door hun voorbeeldgedrag er toe bij te dragen dat iedereen binnen de organisatie doordrongen is van kwaliteit en veiligheid, dat kwaliteits- en veiligheidseisen voldoende bekend zijn bij elke werknemer op zijn of haar niveau en dat medewerkers hiervoor gericht worden opgeleid. Het onvoorwaardelijke engagement van iedere medewerker is noodzakelijk om deze Kaliber-doelstellingen te halen.

Rondgangen, audits (intern en extern) en de daaruit voortvloeiende actieplannen vormen een bijkomende basis voor verbeteringsacties waardoor hoge kwaliteits- voedselveiligheids- en veiligheidsnormen blijvend kunnen gerealiseerd worden en waardoor het kwaliteits- en veiligheidssysteem kan getoetst worden aan de realiteit. Tot die audits behoren ook een ‘Food defense’ en ‘Food fraude’ risico-analyse.

januari 2020.

Productaanbod